Kontrollansvarig i Stockholm

Kontakta Björn, Certifierad Kontrollansvarig i Stockholm enligt PBL, på telefon: 0768-64 93 93

Se våra aktuella/pågående uppdrag.

När behövs kontrollansvarig, när behövs han inte, vad gör han?

Vid många byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som bistår byggherren när åtgärderna genomförs . Plan- och bygglag (2010:900) 10:9 9 § För den kontroll som avses i 5 § ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som
1. har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och
2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Om det finns flera kontrollansvariga, ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter. I ansökan om lov ska byggherren uppge vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga.

När behövs inte en kontrollansvarig?

Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder det vill säga i relativt okomplicerade ärenden där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. De åtgärder som avses är

 • små ändringar av en- eller tvåbostadshus
 • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
 • andra små ändringar än ändringar av en- eller tvåbostadshus,
 • åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte gäller en särskilt värdefull byggnad enligt åttonde kapitlet i plan- och bygglagen.Plan- och bygglag (2010:900) 8:13 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas också på

1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och

4. bebyggelseområden

 • åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar,
 • åtgärder som enligt detaljplan eller områdesbestämmelser kräver rivningslov,
 • åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten.
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, om anläggningen är liten och endast avsedd för en fastighets behov.

Byggnadsnämnden kan bestämma att kontrollansvarig krävs för ovannämnda åtgärder i uppräkningen. Det gäller dock inte åtgärder som inte kräver lov eller anmälan. Plan- och bygglag (2010:900) 10:10 10 § Trots 9 § krävs det inte någon kontrollansvarig i fråga om

1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller
2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 10 §. Stäng lagtext Plan- och byggförordning (2011:338) 7:5 5 § En kontrollansvarig krävs inte för

1. åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
2. andra små ändringar än sådana som avses i 10 kap. 10 § 1 plan- och bygglagen (2010:900),
3. åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
4. att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en anläggning som avses i

 • 6 kap. 1 § 4, om anläggningen är liten och avsedd endast för en viss fastighets behov,
 • 6 kap. 1 § 6, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter,
 • 6 kap. 1 § 7,
 • 6 kap. 1 § 8 eller 9, om anläggningen är liten, eller
 • 6 kap. 1 § 10,

5. en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § 3 c plan- och bygglagen, om åtgärden inte berör en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen,
6. en åtgärd avseende en skylt eller ljusanordning,
7. en åtgärd som kräver rivningslov efter beslut i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
8. en åtgärd som kräver marklov enligt 9 kap. 11.

Kontrollansvarigs roll

Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan och annat underlag inför det tekniska samrådet. Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige hjälpa till med inventeringen av både farligt avfall och annat avfall. Det är visserligen byggherrens ansvar att se till att kraven i plan- och bygglagen tillgodoses och att kontroller görs i tillräcklig omfattning. Men den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Om det görs några avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har meddelat ska den kontrollansvarige underrätta byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden. Plan- och bygglag (2010:900) 10:11 11 § En kontrollansvarig ska

1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall,
2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Den kontrollansvarige ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Den kontrollansvarige ska också avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet.Plan- och bygglag (2010:900) 10:11 11 §

Kontakta kontrollansvarig Björn

Tillgänglighet
För hjälp med tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder använder Kansvar sig av Access All Areas

Sök kontrollansvariga på boverket:
kontrollansvarig i stockholm